Jaarverslag 2021

16-02-2022 16:18

Samenvatting Jaarverslag Stichting Huurders MeerWonen 2021

 

Op 7 en 9 maart houden wij onze jaarlijkse huurdersconsultatie met onze achterban. Wij hopen dat deze (anders dan vorig jaar) doorgang kan vinden ondanks de coronapandemie. Verderop in de Nieuwsbrief staat de uitnodiging voor onze huurdersconsultatie.

 
Hieronder een korte samenvatting van onze activiteiten in het afgelopen jaar.
Tijdens ons achterbanoverleg op 7 en 9 maart gaan wij dieper in op onze activiteiten van het afgelopen jaar en kunt u meer informatie krijgen.
Algemeen:
Meerwonen telt circa 3400 huurders. Deze zijn verdeeld over de gemeenten Oegstgeest en Kaag en Braassem. Dit verslag geeft een globaal overzicht wat wij als bestuur van Huurders Meerwonen voor u hebben gedaan in het afgelopen jaar.
Uw bestuur heeft dit jaar 5 x vergaderd en 3 maal vergaderd met Meerwonen. Daarnaast hebben wij een aantal keer overleg gevoerd met de gemeente Oegstgeest en Kaag en Braassem over de prestatieafspraken.
Wijziging bestuursamenstelling.
Het bestuur heeft vorig jaar April afscheid genomen van Nico van der Meij. Nico was jarenlang de secretaris van ons bestuur. In het najaar van 2020 gaf hij aan, vanwege zijn hoge leeftijd, dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen in 2021. Zijn taak werd afgelopen jaar overgenomen door de huidige secretaris Leo Helsloot. Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 personen, 3 uit Kaag en Braassem en 2 uit Oegstgeest.

Huurverhoging en woonlasten
Wij pleiten vanaf onze oprichting als huurdersorganisatie om de huurverhoging te koppelen aan de isolatie van de woning. In het afgelopen jaar werden de huren bevroren dus konden wij weinig betekenen voor de huurders in slecht geïsoleerde woningen. In 2022 zullen wij dat wél bepleite als de huren verhoogd mogen worden.

Klachten en ontevredenheid.
Uiteraard kunnen wij het niet iedereen naar de zin maken. Maar weest u ervan overtuigd dat uw klachten en meldingen van ongerief door ons serieus worden opgepakt. Ook in het afgelopen jaar hebben wij signalen of klachten van onze achterban onder de aandacht gebracht bij MeerWonen. Onze ervaring tot nu toe is dat MeerWonen deze signalen en klachten serieus heeft opgepakt.

Sociaal Statuut bij renovaties en (vervangende) nieuwbouw
Afgelopen voorjaar tot en met de zomer hebben wij samen met MeerWonen een nieuw Sociaal Statuut opgesteld voor bewoners waarvan hun woning wordt ingrijpend wordt gerenoveerd of wordt gesloopt (vervangende nieuwbouw). Het Sociaal Statuut regelt de rechten van de huurders en plichten van de verhuurder.

Nieuwbouw Nul op de Meter-woningen (NOM) MeerWonen
Januari 2021 hebben wij overeenstemming bereikt met MeerWonen om in de toekomst –vooralsnog- geen NOM-woningen meer te gaan realiseren. Al geruime tijd daaraan voorafgaand hebben wij onze bezwaren geuit over het te hoge ambitieniveau om NOM-woningen te gaan bouwen.

Wijziging Salderingsregeling zonnepanelen
Met MeerWonen hebben wij de afspraak gemaakt dat zodra er meer duidelijkheid is over de wetswijziging van het salderen, wij met MeerWonen gaan overleggen hoe bewoners gecompenseerd dienen te worden die op dit moment zonnepanelen hebben (geplaatst door MeerWonen).

Gemeente Oegstgeest:
Prestatieafspraken Oegstgeest en de beloofde nieuwbouw.
Zoals u ongetwijfeld weet, is de woningmarkt in Oegstgeest geheel vastgelopen. Met deze wetenschap in het achterhoofd werd uw bestuur onaangenaam verrast in februari van 2021 met de aankondiging van de gemeente om het leegstaande “hoefijzergebouw” ter beschikking te stellen aan de tijdelijke huisvesting van Statushouders en Divorce housing. Omdat wij de huisvesting van o.a. gescheiden mensen, geen urgentie, een vorm van ordinair voordringen vonden is het bestuur een protestactie gaan voeren tegen de gemeente Oegstgeest. Dat heeft geleid tot perspublicaties, het persoonlijk benaderen van de raadsleden en als klap op de vuurpijl hebben wij de prestatieafspraken voor 2021 niet getekend.

Renovatie complex Heemwijck
Najaar 2021 is het overleg gestart tussen MeerWonen en de bewonerscommissie Heemwijck. MeerWonen is van plan om de woningen ingrijpend te renoveren en is nu in overleg over de plannen en het uit te werken Sociaal Statuut. Wij als HuurdersMeerWonen hebben kennis gemaakt met de BC en hen gewezen op de mogelijkheid van een onafhankelijk adviseur die hen ondersteunt in dat proces.

Inspraak Huisvestings- en Doelgroepenverordening Oegstgeest
Op 8 juni hebben wij bij de gemeente Oegstgeest ingesproken en onze mening gegeven op de nieuwe huisvestings- en doelgroepenverordening. In een eerdere fase zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming daarvan. Ondanks onze betrokkenheid hebben wij nog enkele adviezen aan de gemeenteraad gegeven:
- bij ‘verkamering’ van bestaande woningen mag de oppervlakte niet kleiner zijn dan 24m2 en slechts bewoond worden door 1 persoon.
- mede door onze bijdrage is het minimum oppervlak van nieuwbouw gesteld op 50m2.
- alle particuliere verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen gaan verhuren, moeten deze via Holland Rijnland aanbieden.
- particuliere verhuurders moeten ook afspraken maken over het evenredig huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders.

Gemeente Kaag en Braassem:
Zo stroef als het in Oegstgeest gaat betreffende nieuwbouw zo veel gemakkelijker gaat het in Kaag en Braassem. Wat niet wil zeggen dat de bestuursleden daar achterover kunnen leunen. Verre van dat, ook zij worden geconfronteerd met de alledaagse beslommeringen die een bestuursfunctie met zich meebrengt. Ook zij hebben het jaarlijkse overleg met de gemeente om weer prestatie afspraken te maken.

Prestatieafspraken 2021-2024 gemeente Kaag en Braassem.
In 2020 hebben wij de woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Kaag en Braassem voor de periode ’21 – ’24 afspraken gemaakt over een 4-tal belangrijke thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid en geschiktheid van de sociale huurwoningen, leefbaarheid van buurten en wijken, wonen en zorg en duurzaamheid.

Nieuwbouwcomplex Braassemerland 3A
Wij hebben positief geadviseerd op het plan om verschillende soorten huishoudens te gaan mengen, waaronder eenpersoonshuishoudens en enkele mantelzorg/combiwoningen. Wel hebben wij bezwaar gemaakt tegen de kleine oppervlakte van de tweekamerappartementen (44m2). Wij hopen dat deze woningen op de middenlange termijn nog wel goed en duurzaam verhuurd kunnen worden.

Nieuwbouwcomplex De Kolk (Oud Ade)
Zomer 2021 is ons advies gevraagd over het nieuwbouwplan De Kolk in Oud Ade. Het voorstel was dat de lokale inwoners voorrang krijgen op bewoners buiten Kaag en Braassem en dat de huurprijs niet hoger wordt dan de lage aftoppingsgrens. Wij hebben positief daarop geadviseerd omdat wij het belangrijk vinden dat nieuwe huurders uit Oud Ade ook een woning in Oud Ade moeten kunnen krijgen en daarbij voorrang mogen krijgen ten opzichte van ‘buitenstaanders’.

Leo Helsloot
Secretaris Stichting Huurders MeerWonen