Corporaties worden rijker en huurders armer

31-12-2015 01:00

Deze maand heeft minister Blok twee rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Sectorbeeld 2015 van de Autoriteit Woningcorporaties laat zien dat de financiële positie van corporaties zich positief ontwikkelt. Het rapport Volkshuisvestelijke prestaties corporaties laat zien dat dit ten koste is gegaan van de betaalbaarheid voor huurders, de omvang van de betaalbare voorraad en de investeringen in kwaliteit en nieuwbouw.

Houd huren betaalbaar

Het Sectorbeeld schetst het beeld tot en met 2014, met een prognose voor de periode 2015-2019. In 2014 zijn de huurinkomsten met maar liefst 5,7% per verhuureenheid toegenomen en is de goedkope en betaalbare voorraad snel afgenomen. Door verkoop, sloop, liberalisatie en inzakkende investeringen is de omvang van de sociale huurvoorraad van corporaties met bijna 30.000 woningen afgenomen. Een toenemend risico is de overheveling van sociale huurwoningen uit de DAEB-tak naar geliberaliseerde huur in de niet-DAEB tak (in 2014 12.500 woningen). Hiermee wordt de angst van de Woonbond voor het weglekken van sociale huurwoningen bewaarheid.

Het eigen vermogen is in 2014 wederom fors gestegen, namelijk met € 1,2 miljard. De financiële ratio’s, zoals solvabiliteit en ICR, ontwikkelen zich ondanks de verhuurderheffing ook positief. Dat komt onder andere door de sterke gestegen huren, lagere inspanningen en meevallers in de kostensfeer. Ook voor de komende jaren wordt, op basis van voorzichtige uitgangspunten, een positieve financiële ontwikkeling verwacht.

Het rapport Volkshuisvestelijke prestaties laat zien dat de keerzijde van deze positieve ontwikkelingen groot is. De sociale voorraad neemt steeds verder af, en daarbinnen wordt het aandeel duurdere woningen steeds groter (in vijf jaar tijd van 6% naar 16%). De uitgaven aan onderhoud en leefbaarheid zijn gedaald. De investeringen in nieuwbouw en ingrijpende woningverbetering nemen af en de investeringen in verbetering van de energiekwaliteit zijn nog onder de maat. Kortom, hogere huren en minder prestaties.